سفارش تبلیغ
صبا
این وب انتقال یافت

پیشرفت پله پله و با آگاهی تک تک مردم بدست می آید. که خدا شکر در مسیر درست هستیم . امیدوارم افرادی که درد محرومان به سینه می زنند. بعد از این هم به صورت عملی حرف خود را پیش به برند. برای آگاهی مردم تلاش کنند. امکانات ایجاد کنند. 96/2/30:: 8:47 عصر     |     () نظر